فرم ارزیابی

لطفا به نکات زیر توجه نمائید.
  1. حداکثر سن برای ویزای کار 45 سال میباشد.
  2. حداکثر سن برای سرمایه گذاری در استرالیا 55 میباشد.
  3. حداقل مدرک تحصیلی دیپلم میباشد.